$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ bảy, 16-12-2017 | 21:38GMT+7

Thị trường, chiến lược, cơ cấu

Doanh nghiệp nào vận dụng được các thế liên hoàn tương hỗ giữa ba thực thể trên sẽ có khả năng luôn tạo cho mình những lợi thế cạnh tranh đặc biệt, đồng thời định vị và phát triển được bền vững trước những đòi hỏi , lựa chọn ngày càng gay gắt của khách hàng. Đó là luận đề cơ bản của cuốn sách này.

LỜI GIỚI THIỆU - Thị trường, chiến lược, cơ cấu - Tủ Sách Doanh Nhân

Cơ cấu là cách tổ chức để đạt các mục tiêu của chiến lược. Chiến lược phát sinh từ những cạnh tranh trong thị trường. Thị trường lại đòi hỏi những giá trị gia tăng ngày càng cao. Do đó, thị thường, chiến lược, cơ cấu phải là ba thực thể được gắn kết chặt chẽ với nhau trong những tiến trình tạo ra các giá trị gia tăng nói trên. Doanh nghiệp nào vận dụng được các thế liên hoàn tương hỗ giữa ba thực thể trên sẽ có khả năng luôn tạo cho mình những lợi thế cạnh tranh đặc biệt, đồng thời định vị và phát triển được bền vững trước những đòi hỏi , lựa chọn ngày càng gay gắt của khách hàng. Đó là luận đề cơ bản của cuốn sách này.

Với cuốn sách này, tác giả còn mong muốn “ đó là một viên đá nhỏ lót trên đường của tiến trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh ở nước nhà”.

MỤC LỤC

Danh mục bảng biểu

Dẫn nhập

1 . Hành động và tư duy / Thực tiễn và lý thuyết

2. Luận đề khởi điểm và Phương thức triển khai

CHƯƠNG 1. GÍA TRỊ GIA TĂNG VÀ ĐỊNH VỊ NHẬN THỨC CƠ BẢN

I. Giá trị gia tăng: Tính chất, lĩnh vực và kích thước

1 . Tính chất của Giá trị gia tăng nội sinh

2. Tính chất của Giá trị gia tăng ngoại sinh và năm lĩnh vực phát xuất:

  • Thời gian: từ ổn định đến phát huy
  • Hội nhập:từ tiện ích đến vị thế
  • Bản sắc: từ ''kinh tế cái tôi" đến ''hướng về khách hàng" '
  • Bảo hộ: từ hỗ trợ đến "trọn gói'''
  • Cộng lực: từ ''hiệu ứng đòn bẩy" đến ''liên kết sản xuất" '

3. Từ chất lượng chuẩn mực đến ba kích thước của mặt hàng chào mời

II. Định vị không gian tâm tưởng đến không gian thị trường

CHƯƠNG 2 .GÍA TRỊ GIA TĂNG, THẾ CẠNH TRANH LIÊN HOÀN VÀ ĐỊNH VỊ

I. Bản chất của khái niệm cạnh tranh về giá trị gia tăng và sáu lĩnh vực tạo thế liên hoàn

1 . Chất lượng sản phẩm: giành/giữ thị phần và khai phá thị trường

2. Chất lượng thời gian: đón đầu trào lưu thị trường và tối ưu hóa vận hành sản xuất

3. Chất lượng không gian: ấn tượng vị thế và châm ngòi hào hứng

4. Chất lượng dịch vụ: kết nối, củng cố và mở rộng quan hệ

5. Chất lượng thương hiệu: tự hào và chia sẻ danh tiếng

6. Chất lượng giá cả: hợp ý và hợp thời

II. Định vị giá trị gia tăng ngoại sinh và quy trình cạnh tranh liên hoàn tương hỗ

CHƯƠNG 3 .ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ GÍA TRI GIA TĂNG

I. Định vị lĩnh vực hoạt động và “năng lực lõi”, phát huy tay nghề và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp.

II. Cạnh tranh và liên kết: giá trị gia tăng và quá trình phát triển doanh nghiệp

CHƯƠNG 4 .GIÁ TRỊ GIA TĂNG, ĐỊNH VỊ , TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH CƠ CẤU

I. Triết lý 3P và định vị vai trò con người

II. Định vị bản sắc và văn hóa doanh nghiệp: Mô hình 8S và vai trò của việc chia sẻ các giá trị và mục đích của doanh nghiệp trong việc tổ chức và vận hành cơ cấu

CHƯƠNG 5. THỬ ĐẶT VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIẾN VIỆT NAM

I. Phương pháp

II. Khảo luận về những công trình của các học viện khóa 1 MBA United Business Institutes hợp tác với Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết luận : HƯỚNG ĐẾN MỘT GIẢI PHÁP LIÊN KẾT TỔNG THỂ

I. Mỗi điểm đến là một điểm khởi hành mới

II. Biết làm, biết sống, biết có

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Biểu 1 : ''Dây chuyền giá trị" theo Micheal Porter

Biểu 2: Giá trị gia tăng ngoại sinh

Biểu 3: Năm lĩnh vực phát xuất của Giá trị gia tăng ngoại sinh

Biểu 4: Từ ''Utility" đến "Standing". Quá trình hội nhập thông qua sản phẩm, dịch vụ

Biểu 5: Qui trình ''3S" tạo Experience .

Biểu 6: Từ giá trị đương nhiên đến giá trị nâng cao bất ngờ

Biểu 7: Latent Motivations và Thị trường tiềm năng

Biểu 8: Chu kỳ sống của thương hiệu: từ giá trị vật chất đến giá trị vô hình

Biểu 9: Bước I của Định vị: Phân định Lĩnh vực Giá trị gia tăng ngoại sinh của doanh nghiệp

Biểu 10 : Bước II của Định vị: Phân định Qui trình cạnh tranh liên kết tương hỗ

Biểu 11 : Định hướng phát triển chiến lược cho doanh nghiệp: các phương thức khai thác năng lực lõi, tay nghề chuyên môn và tay nghề tiềm ẩn trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp ở các thị trường hiện có mới và trong tương lai

Biểu 12: Thế "Kiềng ba chân" của chiến lược phát triển doanh nghiệp

Biểu 13: Triết lý 3P: ba quan niệm về kinh doanh và vai trò con người

Biểu 14: Ba yếu tố cấu thành/thể hiện bản sắc doanh nghiệp và nghệ thuật lãnh đạo

Biểu 15: Tiến trình tổ chức cơ cấu doanh nghiệp theo chiều ngang

Biểu 16: Năm yếu tố cấu thành/thể hiện văn hóa doanh nghiệp và đường hướng quản lý

Biểu 17 : Mô hình 8S: Tổ chức và vận hành doanh nghiệp trên nền tảng của sự chia sẻ các giá trị (bản sắc doanh nghiệp/lãnh đạo) và mục đích chung (văn hóa doanh nghiệp/quản lý)

Biểu 18: Tiến trình ''tuần hoàn" của việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp trên nền tảng liên kết tổng thể của bốn thế định vị cơ bản và tính toán chi phí cạnh tranh trong dây chuyền giá trị

Biểu l9: ''Biết làm, biết sống, biết có"