$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:42GMT+7

Bắt đầu kế hoạch phần 5

Phần 1, 2, 3 và 4 của chủ đề này, chúng tôi đã trả lời 12 câu hỏi đầu tiên trong số 15 câu hỏi để được trả lời trong "kế hoạch cho một kế hoạch" phần của kế hoạch chiến lược. Điều này Phần 5 mô tả câu hỏi 13-15.

13. Làm thế nào bạn nhận được mua của các thành viên của tổ chức?

Có vẻ như là phát triển hoài nghi về kế hoạch chiến lược. Quá thường xuyên, quá trình này là áp đảo và gây nhầm lẫn cho các nhà quy hoạch. Viễn quá thường xuyên, quá trình không kết quả thực hiện một kế hoạch có liên quan thực tế và linh hoạt. Các cam kết và quyền sở hữu của các thành viên của tổ chức là rất quan trọng cho sự thành công của quá trình quy hoạch và kế hoạch. Hãy xem xét các nguyên tắc này:

Hiển thị có thể nhìn thấy trên hỗ trợ lãnh đạo - Chủ tịch và Ban
Giám đốc điều hành rõ ràng nên công bố quá trình và hỗ trợ tiếp tục của nó.

Giải thích nếu những nỗ lực lập kế hoạch trước đây không thành công và lý do tại sao - tôi không mong đợi các thành viên chỉ đơn giản là bỏ qua quá khứ.

Giải thích lý do tại sao bạn đang có kế hoạch bây giờ và làm thế nào nó mang lại lợi ích cho tổ chức.

Liên quan đến những người sẽ thực hiện kế hoạch - không bằng cách nào đó ban cho các kế hoạch trên phần còn lại của tổ chức.

Buộc lập kế hoạch đến các vấn đề quan trọng - bạn sẽ không phải mua của các thành viên một tầm nhìn lớn nếu trái tim và tâm trí của họ đang lo lắng về các vấn đề hiện tại ở nơi làm việc.

Hiện quy hoạch là thực tế - kế hoạch không thực tế là một trong những lý do lớn nhất cho sự hoài nghi về quy hoạch.

14. Làm thế nào bạn sẽ đảm bảo việc thực hiện kế hoạch?

Một trong những thất vọng lớn nhất với quy hoạch là khi nó tạo ra một kế hoạch không được thực hiện.Liên quan đến những người trong quy hoạch sẽ kết thúc thực hiện kế hoạch giúp để có được cam kết của họ để thực hiện kế hoạch.Khi xác định mục tiêu, luôn luôn yêu cầu "các mục tiêu thực tế? Làm thế nào để chúng ta biết? "

Bao gồm các kế hoạch hành động trong kế hoạch tổng thể - hành động có kế hoạch chỉ định những người sẽ làm những gì và khi nào, để đạt được mục tiêu.

Chỉ định những người cụ thể để giám sát việc thực hiện kế hoạch.Hãy cởi mở để thay đổi kế hoạch - kế hoạch hiếm khi thực hiện là đầu tiên.

15. Làm thế nào bạn sẽ thay đổi kế hoạch khi cần thiết?

Kế hoạch có thể được thay đổi. Họ chỉ cần phải được thay đổi một cách tiếp cận có hệ thống.Trước khi một kế hoạch được chính thức phê duyệt, "DỰ THẢO" trên mỗi trang của kế hoạch. Sau khi phê duyệt, loại bỏ các từ.Trên mỗi trang, đặt một ngày sửa đổi, ví dụ như, "sửa đổi - 15 tháng 4 năm 2010".Nếu thay đổi có vẻ như cần thiết, đề xuất các thay đổi lãnh đạo phù hợp, ví dụ như Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc điều hành.

Khi lãnh đạo phê duyệt thay đổi, sau đó đặt một ngày sửa đổi mới về kế hoạch.