$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:39GMT+7

Bắt đầu kế hoạch phần 4

Trong bài viết Bắt đầu kế hoạch (Phần 3), chúng tôi đã trả lời từ câu hỏi 7- 9 của 15 câu hỏi đề cập trong bài này (Phần 4) "kế hoạch cho một kế hoạch." Giải thích câu hỏi 10-12.

10. Nhữngvật liệu cần thiết là gì?

Ví dụ vật liệu (sách về lập kế hoạch chiến lược, bảng đánh dấu, vv)Trang thiết bị (máy chiếu, bảng lật đứng, bảng trắng, vv)Cơ sở vật chất (phòng hội nghị, trung tâm nhập thất, vv)

11. Bạn sẽ sử dụng Điều khoản / tựa đề gì?

Ví dụ:
Các ưu tiên hàng đầu sẽ được gọi là "mục tiêu" và ưu tiên cấp dưới (liên kết với các mục tiêu) được gọi là "mục tiêu"?
Các mục tiêu, và các trách nhiệm và thời hạn để đạt được chúng sẽ được gọi là "kế hoạch hành động"?
Bạn sẽ đề cập đến "nhiệm vụ", "tầm nhìn" và "giá trị" hoặc là có nhiều điều kiện hơn về văn hóa tương thích?
Những điều khoản khác là duy nhất nền văn hóa doanh nghiệp và tổ chức mà bạn muốn sử dụng trong quá trình lập kế hoạch của bạn, ví dụ như, "cố vấn tin cậy" hơn là hỗ trợ viên hoặc thành viên trong nhóm "thay hơn so với các nhà hoạch định?

12. Làm thế nào bạn đào tạo các nhà quy hoạch?

Mọi người nhảy vào quá trình lập kế hoạch, hy vọng sẽ tìm hiểu về quá trình trên đường đi. Điều đó giống như bàn giao cho ai đó một bản đồ mà các người đã không bao giờ được thấy trước, không nói một lời với họ về chuyến đi hoặc làm thế nào để đến đó, và sau đó mong đợi người đến hiệu quả điều hướng bạn đến đích của bạn. Tham gia quy hoạch sẽ nhận được một cái nhìn tổng quan về:

- Các mục đích cơ bản của quá trình lập kế hoạch chiến lược.
- Mô hình quy hoạch được sử dụng.
- Lịch trình để sản xuất các kế hoạch.


Bất kỳ điều khoản đặc biệt được sử dụng trong quy hoạch và giải thích của họ trong quá trình này.

Làm thế nào để quyết định sẽ được thực hiện trong quá trình lập kế hoạch.Vai trò của họ trong quá trình này, cùng với vai trò của Uỷ ban Kế hoạch.

Bài viết sắp tới (5) sẽ giải thích các câu hỏi 13-15.