$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Chủ nhật, 17-12-2017 | 18:38GMT+7

Mô hình kinh doanh

Khái niệm mô hình kinh doanh (business model) được nhắc nhiều trong các môn học về quản trị kinh doanh. Thực ra, nếu hiểu một cách chính xác hơn, đây là một “mô hình doanh nghiệp”, có bản chất là một mô hình quản trị doanh nghiệp, trong đó việc “kinh doanh” chỉ là một phần của hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Chữ “business” trong “business model” cần được hiểu là một “doanh nghiệp” hoạt động kinh doanh hơn là một hoạt động kinh doanh đơn thuần.

Một mô hình kinh doanh thường đóng vai trò trung gian, kết nối hai lĩnh vực - “đầu vào kỹ thuật” (technical inputs), liên quan đến yếu tố công nghệ cùng các yếu tố cải tiến khác và “đầu ra kinh tế” (economic outputs), liên quan đến kết quả, hệ quả của việc kinh doanh.

Với vai trò kết nối các hoạt động trong hai lĩnh vực nêu trên, một mô hình kinh doanh bao gồm tất cả chín thành tố, chứa đựng trong bốn “khu vực” được đúc kết là cần có trong một mô hình kinh doanh. Bốn khu vực chứa đựng chín thành tố đó là:

Khu vực “cơ sở hạ tầng” (infrastructure)
Khu vực “cơ sở hạ tầng” (infrastructure), bao gồm ba thành tố:

- Năng lực lõi (core capabilities hay core competencies): là những khả năng hay năng lực cốt lõi, là những điều mà doanh nghiệp có thể làm tốt nhất, giỏi nhất. Những năng lực này góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Mạng lưới đối tác (partner network): bao gồm những đơn vị có quan hệ hợp tác với doanh nghiệp.
- Cấu hình giá trị (value configuration): cơ cấu của những giá trị mà doanh nghiệp đem lại cho khách hàng (từ sản phẩm, dịch vụ).

Khu vực “chào bán” (offer)
Khu vực “chào bán” (offer), bao gồm một thành tố:
- Lời tuyên ngôn hay tuyên bố về giá trị (value proposition): là lời khẳng định giá trị/lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiêp đem lại cho khách hàng.

Khu vực khách hàng (customer)
Khu vực khách hàng (customer), bao gồm ba thành tố:
- Khách hàng mục tiêu (target customer): là đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp hướng đến.
- Kênh phân phối (distribution channel): là các kênh mà doanh nghiệp thông qua đó để bán sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Quan hệ khách hàng (customer relationship): là hình thức kết nối, tương tác, là sợi dây tình cảm giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Khu vực tài chính (finance)
Khu vực tài chính (finance), bao gồm hai thành tố:
- Cấu trúc chi phí (cost structure): những thành phần tạo nên chi phí của mô hình kinh doanh.
- Dòng doanh thu (revenue streams): các luồng tiền vào của doanh nghiệp.
Các thành tố của một mô hình kinh doanh có thể được minh họa qua hình vẽ bên dưới.

Như vậy, việc xây dựng một mô hình kinh doanh quả thực không đơn giản chút nào và nó được gắn liền với chiến lược kinh doanh.

Với nhiều công ty, việc lựa chọn mô hình kinh doanh là việc của hội đồng quản trị. “Vòng đời” của một giám đốc điều hành (CEO) có khi chỉ một vài năm, thậm chí còn ít hơn.

Trong nhiều trường hợp, CEO không nhất thiết phải tìm kiếm, xây dựng một mô hình kinh doanh mới mà quan trọng là làm tốt các yếu tố cấu thành mô hình kinh doanh sẵn có. Các tập đoàn lớn không thường xuyên thay đổi mô hình kinh doanh theo sự thay đổi CEO. Ngược lại, họ duy trì một mô hình kinh doanh nhất quán trong nhiều năm và tìm cách cải tiến thông qua việc làm tốt các thành tố cấu thành mô hình kinh doanh hiện hữu.