$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 15:19GMT+7

Mẫu lập kế hoạch chiến lược kinh doanh

Mẫu lập kế hoạch chiến lược kinh doanh

1. Tóm tắt
Một hoặc hai trang mô tả tầm nhìn tổ chức, mục tiêu, chiến lược tiếp thị và  dự báo kết quả tài chính.
Mô tả những gì sẽ làm cho bạn nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh của bạn và làm cho bạn thành công.

2. Xác định kinh doanh
Mục đích, tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức.
Bối cảnh và lịch sử thành lập của nó.

3. Các cơ hội thị trường
Thị trường là gì?
Làm thế nào bạn sẽ tận dụng lợi thế của xu hướng tích cực?
Làm thế nào bạn sẽ chống lại xu hướng tiêu cực?
Sản phẩm / phân tích phân khúc thị trường là gì?

4. Chiến lược kinh doanh
Thế mạnh của bạn trong mối quan hệ với cơ hội thị trường là gì (ví dụ được xây dựng, các sản phẩm tốt hơn từ cơ sở đã được chứng minh đa dạng hóa thành các sản phẩm mới, thị trường mới bạn tận dụng khả năng duy nhất hoặc sở hữu trí tuệ?)

Làm thế nào bạn sẽ tập trung nguồn lực theo những cách mà đối thủ cạnh tranh của bạn không làm?

Làm thế nào bạn sẽ bù đắp cho những điểm yếu của bạn?

5. Đội ngũ quản lý
Cung cấp một cái nhìn tổng quan kinh nghiệm.
Cung cấp hồ sơ của các giám đốc điều hành hàng đầu.
Mô tả những khoảng trống cần được lấp đầy.

6. Dự kiến ​​kết quả tài chính
Cung cấp các báo cáo thu nhập: thu / chi phí / lợi nhuận dự.
Cung cấp dòng chảy tiền mặt / nguồn và sử dụng.

7. Đầu tư, dự kiến ​​sẽ hoàn vốn
Bao gồm 3 năm, 5 năm, và dự báo hoàn vốn 7 năm.
Hiển thị tổ chức đầu tư, với mức vốn chủ sở hữu và các yếu tố pha loãng ở mỗi cấp.

8. Phụ lục
Cơ cấu tổ chức.
Sao lưu-up tài chính.
Các tài liệu khác cho phù hợp.