$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 15:13GMT+7

Định nghĩa lập kế hoạch chiến lược

Mục đích: Một tuyên bố ngắn gọn về lý do tại sao tổ chức tồn tại và những gì nó làm.

Giá trị cốt lõi: Các giá trị nền tảng là một tổ chức xem xét cần thiết để thành công của nó như tính bền vững tài chính, độ tin cậy.

Giá trị quan trọng: giá trị mà một tổ chức coi là quan trọng, nhưng phụ thuộc vào giá trị cốt lõi.

Tầm nhìn tổ chức: Một tuyên bố rõ ràng của một kết quả trong tương lai hoặc cuối cùng tổ chức muốn đạt được.

Nhiệm vụ: tổng kết ngắn gọn về những gì một nhóm hoặc một tổ chức dự định làm trong một thời gian xác định.

Mục tiêu: Các sáng kiến tổ chức sẽ đi qua một khoảng thời gian để thực hiện tầm nhìn, mục đích và các giá trị.

Mục tiêu thực hiện: đo lường được cách để đánh giá tiến độ đạt được các mục tiêu.

Các chỉ số hiệu suất chính (KPIs): Tương tự như mục tiêu hiệu suất.

Lập kế hoạch Chiến lược dài hạn kế hoạch phân bổ nguồn lực để hoàn thành mục tiêu.

Sách lược: kế hoạch ngắn hạn để đạt được các chiến lược.

Các bước hành động: hành động để được hỗ trợ chiến thuật, chiến lược, mục tiêu.

Vấn đề kế hoạch: Một vấn đề chưa được giải quyết hoặc câu hỏi.

Chất lượng: Tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật.

Quy trình cốt lõi: Một hệ thống tích hợp được sử dụng để cung cấp giá trị cho một nhóm các khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài.

Cải quy trình cốt lõi: cách tân một quá trình làm việc vào một quá trình mới mà chi phí ít hơn hoặc sản xuất hoặc kết quả chất lượng cao hơn.

Tư duy hệ thống: Phấn đấu để phát hiện ra các lực lượng liên quan đến hành vi, thường không rõ lúc đầu.

Nguyên tắc hoạt động: Các quy tắc của con đường mà một nhóm hoặc một tổ chức sử dụng để hướng dẫn việc ra quyết định của mình. Điều này có thể bao gồm các nguyên tắc cơ bản, thủ tục cuộc họp, và các loại tương tự.