$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 22:32GMT+7

Bắt đầu kế hoạch phần 2

Trong phần 1, chúng ta xem xét 3 câu hỏi đầu tiên trong số 15 câu hỏi cần được giải quyết trong "kế hoạch cho một kế hoạch" giai đoạn lập kế hoạch chiến lược. Trong Phần 2 này, chúng ta xem xét các câu hỏi 4-6.

4. Phạm vi Kế hoạch của chúng ta là gì?

Nó không phải là phổ biến mà các nhà lãnh đạo tin rằng một kế hoạch dài hạn bằng cách nào đó sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không ngạc nhiên so với thời hạn dài - kế hoạch bằng cách nào đó sẽ bị khóa trong một phiên bản của tương lai. Sai.

Nếu tổ chức khá mới, có nhiều vấn đề hiện tại hoặc môi trường bên ngoài đang thay đổi rất nhiều, sau đó xem xét một kế hoạch ngắn hạn, ví dụ 2, 3 năm kế hoạch.

Nếu tổ chức là trong tình huống này và vẫn muốn có một kế hoạch dài hạn, sau đó xem xét làm rõ các tầm nhìn và các giá trị và một số mục tiêu lâu dài, nhưng kế hoạch hành động cho năm tiếp theo. 

5. Mô hìnhkế hoạch gì chúng ta nên sử dụng?

Đây là nơi các nhà hoạch định thường làm cho một sai lầm lớn - họ làm dựa trên tầm nhìn quy hoạch khi họ cần phải có được làm dựa trên các vấn đề, lập kế hoạch.

Nếu tổ chức của bạn có rất nhiều tài nguyên, vài vấn đề hiện tại và lịch sử có thể thực hiện kế hoạch, sau đó lập kế hoạch dựa trên tầm nhìn. Lập kế hoạch dựa trên tầm nhìn được làm việc, kể từ tương lai về hiện tại.

Nếu tổ chức của bạn có nguồn lực rất hạn chế, các vấn đề lớn và hiện tại một số, và thậm chí đấu tranh để thực hiện một kế hoạch, sau đó dựa trên các vấn đề, lập kế hoạch. Các vấn đề, dựa trên quy hoạch là xác định các vấn đề hiện tại và phải làm gì về họ. Một năm sau khi thực hiện kế hoạch này, sau đó tổ chức có thể có đủ sức khỏe để làm lập kế hoạch dựa trên tầm nhìn.

6. Đó là mô hình Có thể Hãy thực hiện như thế nào?

Nếu tổ chức có doanh thu thường xuyên của nhân viên, Hội đồng quản trị thông tin và cấp trên quản lý, và văn hóa không phải là giá trị có sự tham gia ra quyết định, sau đó lập kế hoạch phương pháp tiếp cận từ trên xuống có thể là thích hợp nhất - mặc dù đánh giá cao sự tham gia ra quyết định gần như luôn luôn kết quả trong nhiều hơn mua vào kế hoạch.

Nếu không, nếu các thành viên Hội đồng quản trị và giám đốc điều hành không tốt thông tin về tổ chức và môi trường của nó hoặc là các nhà lãnh đạo yếu (một tình huống rất không may mắn), sau đó là một quá trình lập kế hoạch từ dưới lên có thể là thích hợp nhất.

Một cách tiếp cận đồng thời lập kế hoạch tham gia từ tất cả các cấp của tổ chức - có lẽ là tốt nhất nếu nền văn hóa doanh nghiệp được đánh giá cao sự tham gia ra quyết định.

Phần 3 sẽ giải quyết câu hỏi 7-9 trong kế hoạch cho một kế hoạch.