$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ hai, 11-12-2017 | 22:16GMT+7

9 bước lập kế hoạch chiến lược

Quá trình lập kế hoạch chiến lược này nên diễn ra theo trình tự sau:

Bước 1: Các Giám đốc điều hành hoặc hội đồng quản trị cần phải đi đầu trong làm việc với các bên liên quan để nghe quan điểm của họ về những gì đang làm việc tốt, những gì không tốt, và xác định cái gì cần ưu tiên thay đổi. Một phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, các mối đe dọa là một công cụ hữu ích cho việc thu thập và tổ chức các dữ liệu này.

Bước 2: Một nhóm lập kế hoạch bao gồm đội ngũ quản lý cao cấp cần xác định những kết quả mà họ hy vọng sẽ đạt được từ quá trình và lý do cơ bản cho sự thay đổi. Chu kỳ kế hoạch cần được xác định: hoặc là 5 hoặc mười năm là bình thường. Tất cả những điều này phải được viết ra và truyền đạt.

Bước 3: Quá trình lập kế hoạch chiến lược nên được xác định và thông báo rộng rãi, bằng cách sử dụng một biểu đồ. Hiệp định về sự tham gia của các bên liên quan, chẳng hạn như công đoàn, ban giám đốc, nhóm khách hàng nên xảy ra bây giờ, trước khi quá trình bắt đầu một cách nghiêm túc.

Bước 4: Nhóm lập kế hoạch nên tập trung vào các mục đích của tổ chức và các giá trị cốt lõi của nó. Mục đích xác định những gì các tổ chức và sẽ không làm. Giá trị cốt lõi xác định những điều cần thiết của tổ chức thành công.

Bước 5: Xác định tầm nhìn tổ chức. Trường hợp tổ chức muốn được trong 5 năm hay mười năm? Nhắc lại các bước 4 và 5 cho đến khi nhóm lập kế hoạch có một định nghĩa mạnh mẽ của các mục đích của tổ chức, các giá trị cốt lõi và tầm nhìn (trọng tâm chiến lược). Điều này có thể yêu cầu một số cuộc họp.

Bước 6: Nhóm lập kế hoạch nên tập trung vào những lĩnh vực mà tổ chức cần phải di chuyển xa nhất để duy trì và đạt được mục đích, giá trị cốt lõi và tầm nhìn. Hãy nhớ rằng mục tiêu lớn thúc đẩy tổ chức đi lên và nên được giới hạn về số lượng. Không phải tất cả các giá trị có để có một mục tiêu gắn liền với nó.

Bước 7: Mục tiêu hiệu suất nên được giao cho mỗi giá trị và từng mục tiêu. Giám sát hoạt động tần số và hệ thống cần phải được xác định. Tần số có thể là hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm. Mục tiêu tài chính (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) nên được phát triển cho từng năm kế hoạch.

Bước 8: Kế hoạch một cách ngắn gọn nên truyền đạt tất cả các yếu tố mô tả ở trên. Một số nền lịch sử có thể là thích hợp. Tài chính cấp cao nên được bao gồm. Kế hoạch này cần được truyền đạt rộng rãi ở dạng dự thảo để lấy ý kiến ​​và xem xét trước khi được thông qua.

Bước 9: Đội ngũ quản lý cấp cao và hội đồng quản trị nên theo dõi việc thực hiện mục tiêu gắn liền với mỗi yếu tố của kế hoạch trên một tần số được xác định trong kế hoạch.

Mỗi tổ chức cá nhân trong một tổ chức lớn hơn nên có kế hoạch kinh doanh riêng của mình để hỗ trợ các kế hoạch chiến lược. Lập kế hoạch như vậy từ cấp cao nhất cho đến khi tất cả mọi người đã được tham gia vào một số khía cạnh của kế hoạch. Mỗi kế hoạch của đơn vị nên có riêng của hệ thống quản lý hiệu quả của nó gắn liền với kế hoạch tổng thể.