$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 15:21GMT+7

6 nguyên tắc định vị lập kế hoạch chiến lược

Có 6 nguyên tắc định vị lập kế hoạch chiến lược

Nguyên tắc thứ nhất:
Các công ty phải có các mục tiêu đúng. Chỉ có nền tảng chiến lược trong lợi nhuận ổn định giá trị kinh tế thực sự sẽ được tạo ra. Giá trị kinh tế được tạo ra khi khách hàng sẵn sàng trả một mức giá cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà vượt quá chi phí sản xuất của nó. Khi mục tiêu được định nghĩa về khối lượng hoặc lãnh đạo thị phần, với lợi nhuận giả định theo chiến lược nghèo thường dẫn. Điều này cũng đúng khi chiến lược được thiết lập để đáp ứng mong muốn nhận thức của các nhà đầu tư

Nguyên tắc thứ hai:
Thứ hai, chiến lược của công ty phải cho phép nó cung cấp một đề xuất giá trị, hoặc thiết lập các lợi ích khác nhau từ những người mà các đối thủ cạnh tranh cung cấp. Chiến lược, sau đó, không phải là một nhiệm vụ phổ quát của cạnh tranh cũng không phải một nỗ lực để mọi thứ cho mọi khách hàng. Nó định nghĩa một cách cạnh tranh đó mang lại giá trị duy nhất trong một tập hợp đặc biệt sử dụng hoặc cho một tập hợp các khách hàng.

Nguyên tắc thứ ba:
Để lập kế hoạch chiến lược thứ ba cần được phản ánh trong một chuỗi giá trị đặc biệt. Để thiết lập một lợi thế cạnh tranh bền vững, một công ty phải thực hiện các hoạt động khác nhau hơn so với đối thủ hoặc thực hiện các hoạt động tương tự theo nhiều cách khác nhau. Một công ty phải cấu hình cách thức mà nó tiến hành sản xuất, hậu cần, cung cấp dịch vụ, tiếp thị, quản lý nguồn nhân lực, và như vậy khác nhau từ các đối thủ và phù hợp để đề xuất giá trị độc đáo của nó. Nếu một công ty tập trung vào việc áp dụng thực hành tốt nhất, nó sẽ kết thúc thực hiện hầu hết các hoạt động tương tự như đối thủ cạnh tranh, làm cho nó khó khăn để đạt được một lợi thế.

Nguyên tắc thứ tư:
Thứ tư, chiến lược mạnh mẽ liên quan đến đánh đổi thương mại. Một công ty phải từ bỏ hoặc từ bỏ một số tính năng sản phẩm, dịch vụ, hoặc các hoạt động để có duy nhất ở những người khác. Như vậy đánh đổi thương mại, sản phẩm và trong chuỗi giá trị, là những gì làm cho một công ty thực sự đặc biệt. Khi cải tiến sản phẩm hoặc trong chuỗi giá trị không yêu cầu đánh đổi thương mại, họ thường thực hành tốt nhất mà bắt chước vì các đối thủ cạnh tranh có thể làm như vậy không có sự hy sinh cách hiện có của họ cạnh tranh. Đang cố gắng để được tất cả mọi thứ cho tất cả các khách hàng gần như đảm bảo rằng một công ty sẽ không có bất kỳ lợi thế.

Nguyên tắc thứ năm:
Bước thứ năm để lập kế hoạch chiến lược định nghĩa như thế nào tất cả các yếu tố của một công ty phù hợp với nhau. Một chiến lược liên quan đến việc lựa chọn trong suốt chuỗi giá trị phụ thuộc lẫn nhau, tất cả các hoạt động của công ty phải được củng cố lẫn nhau. Thiết kế sản phẩm của công ty, ví dụ, nên tăng cường tiếp cận của nó đến quá trình sản xuất, và cả hai nên tận dụng cách thức tiến hành dịch vụ sau bán hàng. Phù hợp với không chỉ làm tăng lợi thế cạnh tranh nhưng cũng làm cho một chiến lược khó khăn hơn để bắt chước. Các đối thủ có thể sao chép một hoạt động hoặc tính năng sản phẩm khá dễ dàng, nhưng sẽ có nhiều khó khăn hơn nhân bản toàn bộ hệ thống cạnh tranh. Nếu không có cải tiến phù hợp, rời rạc trong sản xuất, tiếp thị, hoặc phân phối một cách nhanh chóng xuất hiện.

Nguyên tắc thứ sáu:
Cuối cùng, chiến lược liên quan đến tính liên tục của chỉ đạo. Một công ty phải xác định một giá trị đặc biệt mà nó sẽ đứng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là việc quên đi những cơ hội nhất định. Nếu không có tính liên tục của chỉ đạo, đó là khó khăn cho các công ty để phát triển các kỹ năng độc đáo và tài sản, xây dựng danh tiếng mạnh mẽ với khách hàng. Thường xuyên của công ty "tái tạo", sau đó, thường là một dấu hiệu của tư duy chiến lược kém và một tuyến đường để tầm thường liên tục cải tiến là một điều cần thiết, nhưng nó luôn luôn phải được hướng dẫn bởi một định hướng chiến lược.