$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ tư, 13-12-2017 | 06:16GMT+7

5 kĩ năng lãnh đạo giúp tăng sự đóng góp của nhân viên

Sau gần 30 năm nghiên cứu, tôi đã xác định rằng có 5 kỹ năng lãnh đạo cần thiết mà các nhà lãnh đạo phải có nếu họ muốn thành công trong sự đóng góp của nhân viên. Đó là:

1. XÂY DỰNG NIỀM TIN

Niềm tin là một thành phần thiết yếu trong việc tham gia đóng góp của nhân viên. Điều đầu tiên các nhà lãnh đạo cần phải biết về xây dựng niềm tin rằng nó không xảy ra chỉ bởi vì bạn là đáng tin cậy. Mọi người không biết làm thế nào đáng tin cậy cho đến khi bạn chứng minh nó bằng cách sử dụng hành vi xây dựng niềm tin và quan trọng nhất của những hành vi này là để tin tưởng người khác. Chúng tôi xây dựng lòng tin bởi những người khác tin tưởng. Điều này đòi hỏi một niềm tin cơ bản ở con người, một niềm tin rằng mọi người là cơ bản đáng tin cậy. Sau khi tất cả, nếu bạn có nhân viên không đáng tin cậy, tại sao bạn thuê họ và tại sao họ vẫn còn đó?

2. CỐ VẤN

Mối quan hệ giữa nhân viên và quản lý trực tiếp của mình là một yếu tố quan trọng trong việc làm thế nào nhân viên tham gia vào được. Chúng tôi có nhận được từ ý tưởng rằng quản lý có thể không phải là người cố vấn những người báo cáo với họ. Nghiên cứu Gallup là rất rõ ràng ở điểm này. Nhân viên cần thông tin phản hồi, họ cần biết cách thức chúng được thực hiện thường xuyên, không chỉ mỗi năm một lần tại thời gian xem xét, và có thể thảo luận về nhu cầu của họ cho sự tăng trưởng và phát triển với một quản lý những người quan tâm về họ. Các nhà lãnh đạo hiệu quả cần phải để cho và nhận phản hồi và huấn luyện, tư vấn cho nhân viên một cách làm tăng sự tham gia và cam kết.

3. BAO GỒM

Cho dù nhân viên cảm thấy giống như một người trong cuộc hoặc một người ngoài cuộc cũng ảnh hưởng đến mức độ cam kết. Các nhà lãnh đạo hiệu quả biết rằng tất cả mọi người trong nhóm của họ có thế mạnh nhu cầu của nhóm và họ biết làm thế nào để tận dụng tốt nhất của mỗi người, bất kể nền dân tộc của họ, tuổi tác, giới tính. Họ hiểu rằng những người với các giá trị cá nhân khác nhau có thể làm việc cùng nhau hiệu quả khi họ cam kết cùng các giá trị về sự tin cậy và tiêu chuẩn về hiệu suất làm việc.

4. LIÊN KẾT

Nhân viên tham gia cảm thấy phù hợp với Mục đích, giá trị và tầm nhìn tổ chức của họ. Công việc của họ là có ý nghĩa đối với họ bởi vì lãnh đạo của họ giúp họ nhìn thấy kết nối giữa những gì họ làm và thành công của tổ chức. Các nhà lãnh đạo hiệu quả cũng hiểu rằng đạt được cam kết của của họ giá trị của tổ chức làm tăng các tiêu chuẩn hiệu suất của nhóm nghiên cứu cũng như sự tham gia của họ.

5. NHÓM PHÁT TRIỂN

Lãnh đạo hiệu quả hiểu được tiềm năng tăng đáng kể trong hoạt động thông qua các đội thực hiện cao. Họ đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm hiểu được điểm mạnh và các thành viên khác trong nhóm mang đến cho tổ chức và làm việc phát triển một quá trình tận dụng tất cả những thế mạnh này của nhà lãnh đạo tập trung vào phát triển tiềm năng lãnh đạo của mỗi thành viên trong nhóm và cuối cùng thực hiện một cách tiếp cận lãnh đạo chia sẻ hiệu suất liên tục cải thiện được thuộc sở hữu của tổ chức.

Tất cả những kỹ năng lãnh đạo cần thiết để tham gia đầy đủ nhân viên. Tham gia sẽ được giảm bớt nếu bất kỳ người trong số họ đang mất tích. Thách thức trong việc phát triển những kỹ năng này là họ phụ thuộc vào nhau. Đó là, bạn phải xây dựng lòng tin trước khi bạn có thể có hiệu quả tư vấn và bạn sẽ cần các kỹ năng tư vấn của bạn để có hiệu quả bao gồm và liên kết. Bạn sẽ không có nhiều thành công tại tất cả các nhân viên liên kết, trừ khi họ cảm thấy giống như một người trong cuộc và để xây dựng một đội bóng có hiệu suất cao các nhà lãnh đạo cần tất cả các kỹ năng trên.
Thực tế là những kỹ năng này không đến tự nhiên cho các nhà quản lý nhiều, nhưng họ có thể học được. Nhưng nghiên cứu sâu rộng của Daniel Goleman (tác giả của lãnh đạo Primal) về việc học lãnh đạo đã thành lập mà họ không có thể được học trong một sự kiện đào tạo duy nhất. Phát triển những kỹ năng này sẽ cho các nhà quản lý nhiều yêu cầu những thói quen cũ, thường là thói quen của một cuộc đời và học tập những thói quen mới. Phải mất thời gian, gia cố và thực hành và một cam kết nghiêm trọng từ cả hai tổ chức và quản lý liên quan.

Với bằng chứng tất cả chúng ta bây giờ có tăng lên đáng kể trong hoạt động tổ chức như gia tăng sự tham gia của nhân viên, bất cứ ai cũng có thể không đủ khả năng để làm cho các nỗ lực?

Nguồn viện đào tạo giám đốc